محاسبه سود سپرده

محاسبه سود سپرده
محاسبه سود سپرده کوتاه مدت، بر اساس انواع سپرده
نوع سپرده :  
مبلغ به ریال :  
تعداد روزهای ماه :  
 
محاسبه سود سپرده کوتاه مدت، بر اساس سود مشخص
نرخ سپرده :
مبلغ به ریال :
تعداد روزهای ماه :
 
محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت - بر اساس سپرده گذاری متوالی
نوع سپرده :
واریز مبلغ اولیه به حساب :
مبلغ واریزی ماهیانه  به حساب:
مدت سرمایه  گذاری (ماه) :
 سود سپرده بلند مدت یکساله
نوع سپرده :
مبلغ به ریال :
تعداد روزهای ماه :
تعاریف و نکات
* سپرده کوتاه مدت : سپرده کوتاه مدت نوعی سپرده است که سود آن هر ماه بر اساس مانده های طول ماه محاسبه و در تاریخ مشخص شده به حساب شخص واریز می شود و برای ماه بعد به سود واریزی و اصل سپرده شما در صورت عدم برداشت موجودی سود تعلق می گیرد (واریز و برداشت در آن حساب آزاد می باشد).
* در مورد حسابهاي کوتاه مدت در صورت کم و زياد شدن مانده در طول دوره ، مبلغ محاسبه شده تغيير خواهد کرد.
* تاريخ افتتاح حساب ملاک محاسبه نرخ سود ساليانه بوده و در صورت تغيير در نرخ يا مدت سپرده گذاری، مبلغ محاسبه شده متفاوت خواهد بود.