محاسبه سود سپرده

محاسبه سود سپرده
محاسبه سود سپرده کوتاه مدت ماه شماره، بر اساس انواع سپرده
نوع سپرده :  
موجودی کمترین مانده طی ماه :  
تعداد روزهای ماه :  
 
سود سپرده بلند مدت یکساله
نوع سپرده :
مبلغ به ریال :
تعداد روزهای ماه :